ALGEMENE VOORWAARDEN CARHOUSE ES

Artikel 1 : algemene bepalingen

1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en bestelling van / aan Carhouse ES, hierna ook de opdrachtnemer genaamd.

Artikel 2 : afsluiten van de overeenkomst

2.1.
Alle aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd, hebben een louter informatief karakter en binden Carhouse ES niet. Zij blijven één maand geldig.

Een offerte is slechts geldig voor één welbepaalde bestelling en geldt niet voor de volgende bestellingen.

2.2.
De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Carhouse ES de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft.

Wijzigingen aan de overeenkomst kunnen uitsluitend op schriftelijke wijze gebeuren.

2.3.
Foto
s, tekeningen, opgaven van capaciteiten enz. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet strikt bindend voor de opdrachtnemer.

Artikel 3 : levering en leveringstermijnen

3.1.
Het voertuig wordt geleverd op de maatschappelijke zetel van Carhouse ES, zijnde de Demerstraat 5 te 2060 Antwerpen.

3.2.
Carhouse ES zal de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uitvoeren na aflevering van de wagen op haar maatschappelijke zetel en na afsluiting van de overeenkomst.

Gebeurlijk overeengekomen termijnen gelden als indicatief.

Artikel 4 : onderhoud- en herstellingswerkzaamheden

4.1.
Carhouse ES verbindt zichzelf tot een middelenverbintenis en zal steeds het nodige doen om haar opdracht uit te voeren volgens de bestaande regels van de kunst.

Indien tijdens de uitvoering van de herstellingswerken zou blijken dat andere herstellingen en/of leveringen noodzakelijk zijn dan die welke in de offerte / bestelling werden beschreven, zullen de daartoe nodige extra kosten verschuldigd zijn door de klant.

De opdrachtnemer zal daartoe de klant voorafgaandelijk inlichten.

Artikel 5 : eigendomsvoorbehoud en retentierecht

5.1.
Alle in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Carhouse ES tot integrale betaling door de klant.

De opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht voor om de aan haar toevertrouwde voertuigen (onder eender welk contract verlengd retentierecht) onder zich te houden tot al de facturen die verschuldigd zijn door de klant integraal betaald zijn in hoofdsom, intresten en kosten.

5.2.
Van zodra de opdrachtnemer meedeelt aan de klant dat het voertuig kan worden afgehaald, dient de klant dit te doen binnen de twee werkdagen. Vanaf de mededeling dat het voertuig kan worden opgehaald, draagt de klant alle mogelijke risico
s waaronder gebeurlijk verlies, diefstal, vernieling, beschadiging, enz.

De bewaring van de goederen in afwachting van de ophaling door de klant geschiedt dus voor rekening en risico van de klant. De opdrachtnemer is gerechtigd om bewaarloon te rekenen van € 25,00 per dag exclusief BTW per dag overschrijding.

Artikel 6 : prijzen en betaling

6.1.
Alle prijzen zijn onderhevig aan BTW.

6.2.
De opdrachtnemer kan vooruitbetalingen of aanbetalingen vragen en behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling van het totale verschuldigde bedrag door de klant bij het afhalen van het voertuig te geschieden.

6.3.
Elke op de vervaldag niet volledig betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een verwijlsintrest overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, alsook met een
schadebeding van 10% met een minimum van € 150,00. T.a.v. consumenten zullen de interesten beginnen lopen na ingebrekestelling.

6.4.
In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen

page2image742961344 page2image742961648

en/of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling.

6.5
Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen door de klant schriftelijk worden betwist.

Behoudens andersluidende bepaling zijn de facturen betaalbaar ten laatste 30 dagen na datum factuur.

Artikel 7 : klachten

7.1.
De klant heeft de verplichting om bij het afhalen van het voertuig de zaak te onderzoeken en na te kijken of er sprake is van waarneembare gebreken zoals krassen, deuken, enz.

Bij gebreke aan enig protest omtrent zichtbare gebreken, aanvaardt de klant onvoorwaardelijk de geleverde goederen / diensten.

7.2.
Carhouse ES is in elk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding in gevallen van overmacht of vreemde oorzaak.

7.3.
Indien inderdaad sprake is van een gebrek en een klacht van de klant gegrond wordt bevonden zal Carhouse ES zelf de keuze hebben om over te gaan tot herstelling danwel gedeeltelijke teruggave van de prijs.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van Carhouse ES beperkt zijn tot het bedrag dat effectief wordt uitbetaald door de verzekeraar.

Artikel 8 : nietigheid

8.1.
De gebeurlijke nietigheid of niet-toepasbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laten andere bepalingen onaangetast. De rechtbank heeft desgevallend de bevoegdheid om te matigen.

Artikel 9 : toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1.
In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het Vredegerecht van het Kanton Merksem bevoegd.

page3image1320719216 page3image1320719520 page3image1320719824